Công văn Số: 10031/QLD-KD của Cục Quản lý Dược ngày 06/7/2012

Về việc kinh doanh, sử dụng thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc nhóm Beta-agonist

                     BỘ Y TẾ                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC                                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               --------------------                                                       ------------------------------
                                                                                                           Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

         Số: 10031/QLD-KD
V/v kinh doanh, sử dụng thuốc thành
phẩm, nguyên liệu làm thuốc nhóm
                    Beta-agonist

               Kính gửi:
                                    - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
                                    - Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc.

Ngày 15/9/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có Thông tư số 54/2010/TT-BNNPTNT quy định việc kiểm tra, giám sát các chất thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi, trong đó quy định kiểm tra bằng cách đánh giá sự có mặt của các chất Ractopamine, Clenbuterol và Salbutamol thuộc nhóm Beta-agonist trong thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, nước tiểu, nước uống của gia súc, gia cầm bằng phương pháp phân tích định tính và định lượng; bất kỳ một trong các mẫu phân tích có kết quả dương tính với các chất cấm nhóm Beta-agonist đều được coi là vi phạm.
Theo báo cáo của Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, hiện đang xảy ra tình trạng một số hộ chăn nuôi sử dụng các chất nhóm Beta-agonist (Ractopamine, Clenbuterol và Salbutamol) trong thức ăn chăn nuôi gây ra tồn dư trong sản phẩm thịt, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để đảm bảo việc sử dụng thuốc đúng mục đích phòng, chữa bệnh cho người; tránh việc sử dụng các chất nhóm Beta-agonist trong thức ăn chăn nuôi, Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Chỉ đạo các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc đóng trên địa bàn:
+ Đối với nguyên liệu làm thuốc nhóm Beta-agonist (Ractopamine, Clenbuterol và Salbutamol) chỉ được sử dụng để sản xuất thuốc hoặc bán cho các cơ sở có chức năng, đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc theo quy định.
+ Đối với thuốc thành phẩm có chứa các chất nhóm Beta-agonist (Ractopamine, Clenbuterol và Salbutamol) chỉ được sử dụng cho mục đích phòng, chữa bệnh cho người.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc kinh doanh, sử dụng thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc nhóm Beta-agonist của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc đóng trên địa bàn đúng mục đích, an toàn, hiệu quả. Xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các đơn vị vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.
Cục Quản lý dược thông báo để Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc biết và thực hiện.

Nơi nhận:                                                                                                           KT. CỤC TRƯỞNG
- Như trên;                                                                                                                                                 PHÓ CỤC TRƯỞNG
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng (để b/cáo);
- Thanh tra Bộ (để p/hợp);
- Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (để p/hợp);                                                                                     Nguyễn Việt Hùng
- Lưu: VT, KD (T).

0 Comment(s)

BÀI VIẾT KHÁC

Đầu trang